Välkommen till HSS hamn

HSS hemma samt gästhamn befinner sig på Skifferholmen i Helsingfors, rakt utanför Brunnsparken. På ön finns Restaurang Skiffer känd för sina liuskan, restaurang HSS , Servicestation Seapoint och septistation. Mellan holmen och fastlandet trafikerar en färja från tidigt på morgonen till senkvällen. Helsingfors centrum samt Salutorget är på gångavstånd.

Den skyddade hamnen bjuder på gästplatser genom hela sommaren. Gästplatserna befinner sig på en pontonbrygga, båtarna förtöjs i boj.

När du anländer till hamnen, anmäl dig till hamnens personal efter att ni anlänt. Ni kan informera att ni är på kommande eller fråga om mer information med att ringa till 09-633 637.

Skifferhomens hamn

Hamnservice

 

Hamnens telefon +358 50 5760565 (april-september)

Skifferholmens service

Transportfärja till fastlandet

Gästhamn

El & Vatten

Dusch och tvättmöjligheter

Tvättmaskin och torktumlare

Bastu på beställning

Havsservicestation Seapoint

Bränsle samt septistation

Restaurang HSS

Skiffer

Buster Rent

Café

Regler och anvisningar för hamnen

Alla Helsingfors Segelsällskaps medlemmar som rör sig i hamnen är skyldiga att hålla omgivningen städad och trivsam. Det är en förutsättning för att den ska kunna fylla sin funktion för alla medlemmar. Sällskapets område på holmen noteras av alla besökare. Omgivningen ska också locka nya medlemmar till sällskapet. De anvisningar som följer nedan gäller för alla som rör sig i hamnen. Hamn- och vinterplatsavtalen har även egna vilkor. Både medlemmar och andra som vistas i hamnen ska följa de anvisningar som ges av representanter för Hamnkommittén eller andra funktionärer i sällskapet.

Talkoarbete

Skifferholmen används för olika syften. För att alla som använder holmen ska  trivas är det viktigt att hamnen är prydlig och har god ordning. Medlemmarna kan bidra till att det är trivsamt i hamnen och så att den fungerar. För att hålla kostnaderna nere är det nödvändigt att alla medlemmar som använder hamnen ställer upp på talkon som ordnas.

Förvar av jollor på slipen

Jollar som förvaras på slipen ska vara införda i HSS båtregister. Förvaringen är avgiftsbelagd. Kontakta kansliet för ytterligare information om förvaringen av jollar på slipen.

Gästhamn

HSS idkar gästhamnsverksamhet för att finansiera sällskapets verksamhet. Kom ihåg att meddela kansliet om din hamnplats är ledig under en längre tid än tre dagar så att den kan utnyttjas i gästhamnverksamheten.

Hamnplatser

Medlemmarna kan ingå avtal om att hyra en hamnplats med hjälp av hemsidorna eller på kansliet. Avgifterna för platsen fastställs årligen av medlemsmötet och avgifterna publiceras på HSS hemsidor. I avtalet om hamnplats ingår villkor som man förbinder sig att följa. Vilkoren finns under båtärenden fliken I vilkoren sägs bland annat att man inte får låna ut sin hamnplats till någon utan tillstånd av sällskapet, båten bör vara försäkrad och att att sällskapet kan be innehavaren av en hamnplats att flytta på båten. Flyttande av båten  gäller, t.ex. då större regattor arrangeras eller då det utförs underhållsarbete. Hamnen försöker minimera dessa flyttbehov samt informera om dem i mån av möjlighet redan i början av säsongen.

Nattvakt

Den som hyr en hamnplats är skyldig att nattvakta. Ytterligare information om vaktandet finns här.

Miljöfarligt avfall (Problemavfall)

Miljöfarligt avfall (problemavfall) får inte läggas i kärlen för blandavfall eller förvaras på hamnområdet. Som problemavfall kategoriseras, t.ex. olja, färgburkar, batterier och liknande. Sällskapet har inte rätt att ta emot problemavfall och hanteringen det är dyrt för sällskapet. Privatpersoner kan föra sitt problemavfall gratis till stadens sortti stationer. Avlägsnad bottenfärg ska samlas upp, t.ex. genom breda ut en presenning under båten.

Sjösättning och upptagning

Sällskapet ordnar lyft vår och höst på Skifferholmen och Skiffergrundet. Vinterförvaring på en holme kräver smidigt samarbete mellan alla involverade parter. Medlemmarna ska följa hamnkommitténs anvisningar och tidtabell. Reservera tillräckligt med hjälp för att få båten smidigt upptagen och sjösatt. Var beredd att hjälpa andra om det behövs.

Båtbockar och presenningar

Ägaren ska ha en kälke eller stöttor som går att montera ner och som är av lämplig dimension för båten. Även tak och presenningar ska vara rätt dimensionerade med beaktande av att Skifferholmen är utsatt för vindarna. De ska märkas tydligt med båtens namn samt ägarens namn och telefonnummer. Båtens vinterförvaringsplats bör vara tom och städig  efter sjösättningen. Bockarna ska monteras ned samt flyttas till en plats anvisad av hamnkommittéen senast en vecka efter sjösättningen.

Master

Det är endast tillåtet att förvara master mastställningen. Avlägsna spridarna, utstickande beslag, Windexar, lampor och annan känslig utrustning innan du lägger masten i mastställningen. Masten ska vara ett kompakt paket. Man måste betala förvaringsavgift för en mast i mastställningen om båten inte förvaras på Skifferholmen under vintern. Master ska märkas ut med ägarens namn. Bommar bör förvaras i båtarna, förvar i mastställningen är inte tillåten på grund av begränsat utrymme. Behandla masterna med varsamhet. Förbered masten strax före riggningen eller efter avriggningen och förvara inte masten med utrustningen monterad vid mastkranen.

Förtöjning

Sällskapet ansvarar inte för båtarna i hamnen. Ägarna svarar för att båten är förtöjd ordentligt med linor anpassade för båtens tyngd. Ägarna ska också se till att fallen inte slår i masten. Jollarna ska förvaras på slipen vid B-bryggans fäste. De bör vara märkta med en HSS märke som intyg för betalad avgift.

Fendertar

Båten ska vara försedd med fendertar – råd angående antal och storlek ges av besiktningsmännen. Se till att fendertarna är rena så de inte smutsar grannbåten. Fendertarna ska vara placerade längs med båten. Det är viktigt att ha fendertar också nära aktern, så att båten är skyddad när grannen lägger till eller går ut eller ifall akterförtöjningen ger efter vid hård vind.

HSS kaj på fastlandet

Bryggan på fastlandet är i första hand avsedd för turbåten. Tillfälligt bruk av bryggans östra och västra sida är möjlig för medlemmar som lastar och lossar sina båtar. Tag hänsyn till andra medlemmar som har samma behov. Det är förbjudet att störa turbåtstrafiken.

Kranen vid lättbåtsslipen

Kranen vid lättbåtsslipen får användas av personer som har blivit instruerade i hur den används. Nyckeln till kranen fås i kansliet.

Vatten, transportkärror och el

Ledningsvattnet är främst avsett som dricksvatten. Undvik omfattande användning av vatten. Tvätta däcket genom att använda vattnet sparsamt. Stäng kranen på bryggan när du inte längre använder slangen. Den kran som finns på vissa slangar ska endast användas tillfälligt. Vattenslangarna ska rullas upp efter användning.

Transportkärrorna är avsedda för transport av saker från turbåten till den egna båten. Kärrorna ska efter användningen föras tillbaka och förvaras vid västra skjulet.

Lämna inte båtens el kopplad till landströmmen under längre perioder än 72h. En alltför omfattande användning kan leda till att kapaciteten överskrids. Det är förbjudet att använda värmare eller liknande apparater kontinuerligt.

Information

Hemsidan har de bestående råden och vilkoren för hamnen, HSS Facebooksidor och anslagstavlan vid västra skjulet används för att löpande informera medlemmarna om praktiska frågor som berör hamnen. Genom att följa med dessa hör du vad som händer i hamnen, HSS strävar att informera i god tid om hamnens händelser. I brådskande ärenden kan HSS kontakta båtägaren direkt.

Hamnkarta

Hamnen och kansliet har jobbat under början av säsongen med att  kartlägga hamnen, identifiera båtar, få båtarna registrerade och reda ut oklara fall, men hamnkartan kan fortfarande inkludera missförstånd. En del båtar har även flyttats för att öka på funktionaliteten av hamnen. Ifall ni blivit utan plats önskar vi att ni fyller i hamnplatsansökan på nätet eller kontaktar kansliet.

Hamnplatskarta2021-06-21

HSS:n talkodagar

Kontaktuppgifter

Helsingfors Segelsällskap r.f.

Skifferholmen, 00140 Helsingfors

Email: hss@helsinkisailing.com

Tel. kansli:  09-633 637

Tel. hamnmästare:  050 5760565 (april-september)


Båtägare

Hamnplatser

HSS medlemmar kan ansöka hamnplats med nätblankett. Tilläggsinformation fås från kansliet. Styrelsen fastställer avgifterna årligen och de publiceras därefter på föreningens hemsidor. Hamnplatskontraktet innehåller klausuler som skall följas. Bland klausulerna nämns bland annat att hamnplatser får inte överlåtas till utomstående utan lov av föreningen, båten skall vara försäkrad samt besiktigad och att föreningen kan be ägaren att flytta båten. Flyttande av båten blir aktuellt till exempel i samband med större tävlingar eller under underhållsarbete i hamnen. Hamnen strävar efter att minimera behovet av fyttande och informerar båtägare i god tid om eventuella flytt blir aktuella. Användning av HSS-flaggan förutsätter att införa båten till föreningens båtregister och att båten besiktigas årligen. Observera att hamnplatsansökan inte ersätter införing till föreningens båtregister. Hamnplatskontraktet fortsätter automatiskt om medlemmen inte skriftligt sagt upp hamnplatsen senast 1.3.

Hamnplatsansökan

Hamnplatskarta 2021-06-21

 

 

Båtarnas upptagning och sjösättning

Föreningen ordnar på våren och hösten båtarnas lyft samt sjösättning på Skifferholmen och Skiffergrundet. Var god och reservera tillräckligt med hjälp för att sjösättningen skall gå så smidigt som möjligt.

Sjösättningningen på Skifferholmen sker fre 13. – sö 15.5.2022

 

Båtförvaring

HSS ordnar vinterförvaring på Skifferholmen och Skiffergrundet. Båten skall ha en hopfällbar båtbock eller stöttor som är lämpliga för båtens storlek. Även vinterförvaringstält och presenningar bör vara rätt storlek och lämpliga för vindförhållanden på holmen. Vinterförvaringsområdet tömms efter sjösättning.

 

Nattvakt

Det är i medlemmarnas som hyr hamnplats gemensamma intresse att hamnen är bevakad genom hela säsongen. Tidigt och sent på säsongen är det få båtar i hamnen men väderomständigheterna kan vara häftiga och en nattvakt behövs även då. Nattvaktandet i HSS hemhamn sköts av de medlemmar som hyr en hamnplats. Då du har en hamnplats på Skifferholmen, antingen hamnplats eller bojplats ingår en nattvaktstur.

Personer på över 70 år med hamnplats och som inte känner sig kapabla att sköta sin nattvaktstur kan kontakta kansliet. Medlemmarna har möjlighet att själv välja den nattvaktstur som passar bäst. Hamnen bör ha en nattvakt från medlet av maj till slutet av september.

Nattvakten börjar kl. 20.00 och slutar kl. 8.00. HSS flagga halas av nattvakten vid solnedgång men senast kl. 21.00 och hissas av nattvakten igen kl. 8.00. Kom gärna tidigare än 20.00 om det är hård vind. Under hösten hålls två nattvakter då höststormar kan behöva två personer i hamnen. Nattvaktens häfte där nattens händelser samt rundor antecknas finns i restaurangens tambur, på vänster sida om ytterdörren.

Båtägare med hamnplats ansvarar för att nattvaktsturen blir skött och ägaren är ska betala en avgift om han eller hon inte sköter sin tur. En båtägare med hamnplats som inte själv önskar sköta sin nattvaktstur kan meddela om detta då hen söker efter en hamnplats, till hamnplatsavgiften läggs då till en nattvaktsavsgift enligt rådande prislista. Båtägaren kan själv även ordna med en ställföreträdare.

Bokning av nattvaktstur görs genom att kontakta kansliet. Kansliet meddelar medlemmarna om deras nattvaktsturer. För dem som inte bokat tid, fördelar hamnkommittén de återstående nattvaktsturerna slumpmässigt.

Om du byter nattvaktstur med någon annan så ber vi att du meddelar ändringen till kansliet.

 

Nattvaktsturerna link nedan

NattvaktYövahti2022

Besiktning 2020

Grundbesiktning bör göras vart femte år eller då båten är ny i klubben, också ifall båten byter ägare inom klubben. Grundbesiktningen börjar med skrovbesiktning före båten sjösätts. De båtar som ligger uppe på Skifferholmen blir skrovbesiktigade av HSS besiktningsnämnd. De båtar som ligger uppe på annat håll bör sköta om själv att båten blir skrovbesiktigad före den sjösätts av någon besiktningsman som inte behöver vara HSS besiktningsman, men bör ha sin besiktningsmannalicens i kraft.

NYTT. Ifall Du har svårt att finna en besiktningsman med SPV-SBF:s godkänd licens har Du rätt att använda en Finnboats båtbesiktigare för skrovbesiktningen.

Grundbesiktningen slutförs då båten är sjösatt och seglingsklar med all besiktningsutrustning ombord.

Årsbesiktningen bör göras varje år då båten är sjösatt och seglings klar med all besiktningsutrustning ombord senast mondagen 6.7.

Grund- och årsbesiktningarna börjar i HSS hamn 25 maj mellan kl. 17.00-19.00 och fortsätter alla måndagar och onsdagar fram till 6.7.2020

Båten kan bli besiktigad senare i juli och augusti , om den kommer till HSS först då eller båten inte blivit sjösatt av någon orsak tidigare. I dessa fall måste en HSS besiktningsman kontaktas och beställa en separat besiktning.

Anmälningslistor för besiktningen finns på kansliet.Önskar Du få besiktningen vid annan tidpunkt eller annan plats tag kontakt med någon av klubbens besiktningsmän eller någon annan klubbs besiktningsman som har sin besiktningsmannalicens i kraft.

VIKTIGT. Ifall besiktningen blir gjord av en annan än HSS besiktningsman bör Du absolut meddela HSS kansli, genom att taga kopia på besiktningsprotokollet eller sända den vita delen av SPV-SBF:s besiktnings protokoll till HSS kansli. Ifall HSS kansli inte får denna anmälan är båten obesiktigad enligt vårt båtregister och båtinnehavaren erhåller en extra faktura på 200 € på hösten. Blir båten obesiktigad detta år av någon giltig orsak bör Du anmäla där om till HSS kansli.

En båt med besiktningen i kraft har rätt att föra HSS flagga och blir införd i SPV-SBF:s båtregister och kan då också deltaga i alla kappseglingar.

När du förbereder din båt för besiktningen, kan du få uppgifter om de olika besiktningsklassernas fordringar här.

Besiktningsreglerna 2019

Läs mera om besiktning på SBF nätsida.

 

HSS besiktningsmän är:

Mika Louhivaara (2193) mika.wilhelm92@gmail.com 0400-925587

Peter Rosenblad (691) peter@rosenblad.nu 0400-425108

Johan Storgårds (5494) johan@storgards.com 040-5100052

Tommi Tikanoja (5425) tommi.tikanoja@welho.com 0400-500706

Timo Back (5979) puheenjohtaja@suomenpuuveneilijat.fi 0400-476033

Torsti Hyvönen (5862) torsti.hyvonen@gmail.com 040-5847912

Arvo Paukkunen (licensnummer) arvosoft@hotmail.com 045 8854888

Olli Peltomaa (5405) olber@hotmail.com 040 5843565

 

För mera uppgifter om besiktningen kontakta:

Ernst Tillander (163) ernst.tillander@gmail.com 0400-605952

 

BESIKTNINGSNÄMNDEN – KATSASTUSTOIMIKUNTA

 

Formulär

Jäsenhakemus – liity jäseneksi HSS:n iloiseen joukkoon

Venepaikkahakemus – hae venepaikkaa Liuskasta

Venerekisteri-ilmoitus – HSS:n venepaikka ja lipun käyttäminen edellyttää venee rekisteröimistä

 

HSS Gästhamn

HSS Gästhamn

HSS erbjuder gästplatser i sin hamn på Skiffergrundet genom hela sommaren med full service. Gästplatserna är belägna vid en betongpontonbrygga med bojförtöjning. Alla gästplatser är försedda med både el och vatten.

Gästhamnsinfo:

 • Gästplatser finns på norra sidan av nordligaste betongpontonbryggan
 • Gästplatserna E1-E21 är försedda med Guest-skylt
 • Djup på gästplatser 3-4 meter

Service i gästhamnen:

 • El och vatten
 • Dusch- samt tvättmöjligheter
 • Tvättmaskin och torktumlare
 • Bastu kan bokas separat
 • Förbindelsefärja till fastlandet
 • Servicestation SeaPoint
  • Septitömning
 • Restaurangerna HSS Paviljong och Skiffer

Gästhamnsavgift:

 • 40 EUR/dygn eller 200 EUR/vecka + 20 EUR/följande dygn
 • Gästhamnsavgiften betalas till satamapaikka.com eller HSS kansliet

HSS idkar gästhamnsverksamhet för att finansiera sällskapets verksamhet. Kom ihåg att meddela kansliet om din hamnplats är ledig under en längre tid än tre dagar så att den kan utnyttjas i gästhamnverksamheten.

HSS uthamnar

HSS medlemmarn har tillgång till uthamnarna Andö och Getören. Båda hamnar har en egen värd.

Andö i Ingå skärgård.

Andö är beläget i Ingå, söderom Barösunds farled (Olympiafaret) och väster om farleden från Bågaskär, halvägs mellan Helsingfors och Hangö.

Du kan förtöja vid bryggan, bojarna eller ringbultarna i klipporna. Det finns en bastu och seglarstuga på holmen där man kan tillreda mat. Utegrillen är på holmens norra klippor. Andö är mycket skyddad vid den yttre skärgårdens rand.

Getören i Borgå skärgård

Getören befinner sig i Onas, i Borgå skärgård, öster om Helsingfors och Sibbofjärden. Holmen är helt i HSS ägo. Getören har bastu och seglarstuga med grill- och kokmöjlighet. Du kan välja mellan två bojförsedda bryggor, den ena i väst och den andra vid holmens östra strand.

Tag vara på uthamnarna!

Uthamnarna fungerar enligt självbetjäningsprincip. Alla tar med sig avfallen från holmen och ser till att bastun är städad och försedd med minst lika mycket huggen ved som vid ankomsten. Hjälp till med anläggande båtars förtöjning.

Alla bör göra en anteckning i gästboken där också bastu-turerna reserveras. Du kommer in i bastun och seglarsugan med egen nyckel som du får köpa i kansliet. Bastun faktureras i slutet av säsongen enligt gängse pris.