Stelander ny kommodor

Det fortsatta höstmötet lördagen 16.12. valde Mikael Stelander till ny kommodor. Stelander besegrade motkandidaten Erkki Heinonen. Valet föregicks av en för HSS unik debatt och utfrågning med kandidaterna.

Stelander betonade i högre grad alla medlemmars och verksamhetsformers likvärdighet medan Heinonen kraftigt framhöll kappseglingen och speciellt juniorverksamhetens betydelse som bas för verksamheten. Bägge kandidaterna uppträdde förtjänstfullt både på svenska och finska.Kommodor Stelanders presentation hittas här

Till vicekommodorer valdes Martin Still och Pekka Raatikainen.

Salla Itäaho valdes till årets HSS:are

Höstmötet utsåg Lauri Tarkkonen och Dick Rindell till hedersmedlemmar och Salla Itäaho till årets HSS:are. Salla Itäaho har utvecklat förtjänstfullt sällskapets kappseglingsverksamhet.

Styrelsen krymper

Mötet beslöt på basen av en lång diskussion att stadgarnas 10. § ändras igen så att man återgår till den hävdvunna kutymen med nio personer., kommodor, två vicekommodorer och sex ledamöter. Stadgeändringen behandlas för andra gången på följande medlemsmöte.

Verksamhetsplanen och budgeten

Mötet godkände verksamhetsplanen och ”grund”-varianten av budgetförslaget.  Styrelsen presenterar möjligen för vårmötet en noggrannare budget efter att ha förberett bl.a. organisationsfrågor. Mötet bemyndigade styrelsen att uppta ett lån på 200.000 euro för anskaffning och reparation av bryggor samt klubbhusets tak. 

Mötesdeltagarna önskade i fortsättningen bättre transparens i hela budgeten. Detta kommer att utvecklas tillsammans med den nya verksamhetsgranskaren Christer Hagman.