Finnboats konditionskartläggare som skrovinbesiktare för båtars grundbesiktning

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf och Segling och Båtsport i Finland rf (SBF) undertecknade på båtmässan som nyligen avslutats ett samarbetsavtal som berör båtars skrovbesiktningar. I fortsättningen kan av Finnboat bemyndigade konditionskartläggare utföra skrovbesiktning av båtar som en del av båtarnas grundbesiktning.

Avtalet undertecknades fredagen 15.2 under Vene 19 Båt-mässan i Helsingfors av Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo, Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf:s ordförande Joni Leeve och ordförande Jan Jansson samt vice verksamhetsledare Jan Thorström från SBF.

”Detta underlättar skrovbesiktningen i sådana situationer, då klubbens besiktare inte kan närvara. Man har för avsikt att hjälpa båtfararna. Samarbetet är naturligt, för Finnboats konditionskartläggare har den nödvändiga yrkeskunskapen”, berättar SBF:s ordförande Jan Jansson.

”Konditionskartläggarnas deltagande underlättar klubbesiktarnas besiktningsrusning och ökar båtlivssäkerheten: med hjälp av yrkeskunnig konditionskartläggning upptäcker man båtarnas reparationsbehov i tid och reparationerna kan utföras i god tid före säsongen”, tillägger Finnboats verkställande direktör Jarkko Pajusalo.

Vid båtens besiktning säkerställer man båtens kondition och den är obligatorisk årligen för båtar i segelföreningens register. Besiktningen utförs av klubben legitimerade besiktare, som genomgått besiktarkursen och som har ett av förbundet beviljat besiktarlov. Utöver detta skall för båten utföras minst vart femte år en grundbesiktning som ingår i skrovbesiktningen.

Konditionsgranskningen är Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf:s system, som utvecklats i samråd med VTT:s (nu Eurofins Expert Services) experter. Finnboats konditionsgranskare är godkända av Båtbranschens Varvs- och serviceförening, och är till Finnboats konditionsgranskning skolade proffs i båtbranschens serviceverksamhet. Det finns nu ca 70 konditionsgranskare.

Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf är branschförbundet för landets båtindustri och –handel och har fyra medlemsföreningar: Båtbranschens Varvs- och serviceförening rf, Marinhandlarna rf, Finlands Båtindustriförening rf och Båtbranschens Komponentleverantörer rf. Finnboats medlemskår svarar för nästan hundra procent av den inhemska omsättningen och av Finlands båtexport. På webbplatsen www.suomiveneilee.fi finner du information om medlemsföreningarnas nya och begagnade båtar och motorer samt om tillbehör och andra tjänster.

Segling och båtsport i Finland rf är en intresseförening för finländska segel- och båtlivsföreningar. Den befrämjar, styr och övervakar finländsk segling och båtliv. SBF grundades år 2011, då Finlands Seglarförbund, grundat i början av 1900-talet, och Finlands Båtförbund sammanslogs till ett förbund. Till förbundet hör cirka 330 medlemsföreningar och cirka 45 klassförbund. Föreningarna har totalt cirka 60 000 personmedlemmar.