Välkommen till HSS hamn

HSS hemma samt gästhamn befinner sig på Skifferholmen i Helsingfors, rakt utanför Brunnsparken. På ön finns Restaurang Skiffer känd för sina liuskan, restaurang HSS , Servicestation Seapoint och septistation. Mellan holmen och fastlandet trafikerar en färja från tidigt på morgonen till senkvällen. Helsingfors centrum samt Salutorget är på gångavstånd.

Den skyddade hamnen bjuder på gästplatser genom hela sommaren. Gästplatserna befinner sig på en pontonbrygga, båtarna förtöjs i boj.

När du anländer till hamnen, anmäl dig till hamnens personal efter att ni anlänt. Ni kan informera att ni är på kommande eller fråga om mer information med att ringa till 09-633 637.

Skifferhomens hamn

Hamnservice

Hamnmästarens telefon +358 50 5760565 (april-september)

Skifferholmens service

Transportfärja till fastlandet

Gästhamn

El & Vatten

Dusch och tvättmöjligheter

Tvättmaskin och torktumlare

Bastu på beställning

Havsservicestation Seapoint

Bränsle samt septistation

HSS Restaurant

Skiffer

Regler och anvisningar för hamnen

Alla Helsingfors Segelsällskaps medlemmar som rör sig i hamnen är skyldiga att hålla omgivningen städad och trivsam. Det är en förutsättning för att den ska kunna fylla sin funktion för alla medlemmar. Sällskapets område på holmen noteras av alla besökare. Omgivningen ska också locka nya medlemmar till sällskapet. De anvisningar som följer nedan gäller för alla som rör sig i hamnen. Hamn- och vinterplatsavtalen har även egna vilkor. Både medlemmar och andra som vistas i hamnen ska följa de anvisningar som ges av representanter för Hamnkommittén eller andra funktionärer i sällskapet.

Talkoarbete

Skifferholmen används för olika syften. För att alla som använder holmen ska  trivas är det viktigt att hamnen är prydlig och har god ordning. Medlemmarna kan bidra till att det är trivsamt i hamnen och så att den fungerar. För att hålla kostnaderna nere är det nödvändigt att alla medlemmar som använder hamnen ställer upp på talkon som ordnas.

Förvar av jollar på slipen

Jollar som förvaras på slipen ska vara införda i HSS båtregister. Förvaringen är avgiftsbelagd. Kontakta kansliet för ytterligare information om förvaringen av jollar på slipen.

Gästhamn

HSS idkar gästhamnsverksamhet för att finansiera sällskapets verksamhet. Kom ihåg att meddela kansliet om din hamnplats är ledig under en längre tid än tre dagar så att den kan utnyttjas i gästhamnverksamheten.

Hamnplatser

Medlemmarna kan ingå avtal om att hyra en hamnplats med hjälp av hemsidorna eller på kansliet. Avgifterna för platsen fastställs årligen av styrelsen och avgifterna publiceras på HSS hemsidor. I avtalet om hamnplats ingår villkor som man förbinder sig att följa. Vilkoren finns under båtärenden fliken I vilkoren sägs bland annat att man inte får låna ut sin hamnplats till någon utan tillstånd av sällskapet, båten bör vara försäkrad och besiktigad och att att sällskapet kan be innehavaren av en hamnplats att flytta på båten. Flyttande av båten  gäller, t.ex. då större regattor arrangeras eller då det utförs underhållsarbete. Hamnen försöker minimera dessa flyttbehov samt informera om dem i mån av möjlighet redan i början av säsongen. Hamnplatskontraktet fortsätter automatiskt om medlemmen inte skriftligt sagt upp hamnplatsen senast 1.3.

Nattvakt

Den som hyr en hamnplats är skyldig att nattvakta.

Miljöfarligt avfall (Problemavfall)

Miljöfarligt avfall (problemavfall) får inte läggas i kärlen för blandavfall eller förvaras på hamnområdet. Som problemavfall kategoriseras, t.ex. olja, färgburkar, batterier och liknande. Sällskapet har inte rätt att ta emot problemavfall och hanteringen det är dyrt för sällskapet. Privatpersoner kan föra sitt problemavfall gratis till stadens sortti stationer. Avlägsnad bottenfärg ska samlas upp, t.ex. genom breda ut en presenning under båten.

Sjösättning och upptagning

Sällskapet ordnar lyft vår och höst på Skifferholmen och Skiffergrundet. Vinterförvaring på en holme kräver smidigt samarbete mellan alla involverade parter. Medlemmarna ska följa hamnkommitténs anvisningar och tidtabell. Reservera tillräckligt med hjälp för att få båten smidigt upptagen och sjösatt. Var beredd att hjälpa andra om det behövs.

Båtbockar och presenningar

Ägaren ska ha en kälke eller stöttor som går att montera ner och som är av lämplig dimension för båten. Även tak och presenningar ska vara rätt dimensionerade med beaktande av att Skifferholmen är utsatt för vindarna. De ska märkas tydligt med båtens namn samt ägarens namn och telefonnummer. Båtens vinterförvaringsplats bör vara tom och städig  efter sjösättningen. Bockarna ska monteras ned samt flyttas till en plats anvisad av hamnkommittéen senast en vecka efter sjösättningen.

Master

Det är endast tillåtet att förvara master mastställningen. Avlägsna spridarna, utstickande beslag, Windexar, lampor och annan känslig utrustning innan du lägger masten i mastställningen. Masten ska vara ett kompakt paket. Man måste betala förvaringsavgift för en mast i mastställningen om båten inte förvaras på Skifferholmen under vintern. Master ska märkas ut med ägarens namn. Bommar bör förvaras i båtarna, förvar i mastställningen är inte tillåten på grund av begränsat utrymme. Behandla masterna med varsamhet. Förbered masten strax före riggningen eller efter avriggningen och förvara inte masten med utrustningen monterad vid mastkranen.

Förtöjning

Sällskapet ansvarar inte för båtarna i hamnen. Ägarna svarar för att båten är förtöjd ordentligt med linor anpassade för båtens tyngd. Ägarna ska också se till att fallen inte slår i masten. Jollarna ska förvaras på slipen vid B-bryggans fäste. De bör vara märkta med en HSS märke som intyg för betalad avgift.

Fendertar

Båten ska vara försedd med fendertar – råd angående antal och storlek ges av besiktningsmännen. Se till att fendertarna är rena så de inte smutsar grannbåten. Fendertarna ska vara placerade längs med båten. Det är viktigt att ha fendertar också nära aktern, så att båten är skyddad när grannen lägger till eller går ut eller ifall akterförtöjningen ger efter vid hård vind.

HSS kaj på fastlandet

Bryggan på fastlandet är i första hand avsedd för turbåten. Tillfälligt bruk av bryggans östra och västra sida är möjlig för medlemmar som lastar och lossar sina båtar. Tag hänsyn till andra medlemmar som har samma behov. Det är förbjudet att störa turbåtstrafiken.

Kranen vid lättbåtsslipen

Kranen vid lättbåtsslipen får användas av personer som har blivit instruerade i hur den används. Nyckeln till kranen fås i kansliet.

Vatten, transportkärror och el

Ledningsvattnet är främst avsett som dricksvatten. Undvik omfattande användning av vatten. Tvätta däcket genom att använda vattnet sparsamt. Stäng kranen på bryggan när du inte längre använder slangen. Den kran som finns på vissa slangar ska endast användas tillfälligt. Vattenslangarna ska rullas upp efter användning.

Transportkärrorna är avsedda för transport av saker från turbåten till den egna båten. Kärrorna ska efter användningen föras tillbaka och förvaras vid västra skjulet.

Lämna inte båtens el kopplad till landströmmen under längre perioder än 72h. En alltför omfattande användning kan leda till att kapaciteten överskrids. Det är förbjudet att använda värmare eller liknande apparater kontinuerligt.

Information

Hemsidan har de bestående råden och vilkoren för hamnen, HSS Facebooksidor och anslagstavlan vid västra skjulet används för att löpande informera medlemmarna om praktiska frågor som berör hamnen. Genom att följa med dessa hör du vad som händer i hamnen, HSS strävar att informera i god tid om hamnens händelser. I brådskande ärenden kan HSS kontakta båtägaren direkt.

Hamnkarta

Hamnen och kansliet har jobbat under början av säsongen med att  kartlägga hamnen, identifiera båtar, få båtarna registrerade och reda ut oklara fall, men hamnkartan kan fortfarande inkludera missförstånd. En del båtar har även flyttats för att öka på funktionaliteten av hamnen. Ifall ni blivit utan plats önskar vi att ni fyller i hamnplatsansökan på nätet eller kontaktar kansliet.

Hamnplatskarta 2023-05-31

HSS:n talkodagar

Kontaktuppgifter

Helsingfors Segelsällskap r.f.

Skifferholmen, 00140 Helsingfors

Email: hss@hss-segel.fi

Tel. kansli:  09-633 637

Tel. hamnmästare:  050 5760565 (april-september)


Båtägare

Hamnplatser

Priset bestäms enligt båtens bredd:

Båtens bredd Pris
under 2,35 m 395 e
2,35 m–2,84 m 460 e
2,85 m–3,34 m 535 e
3,35 m–3,84 m 610 e
3,85 m–4,34 m 680 e
4,35 m och över 750 e

Du kan ansöka hamnplats med nätblankett. Tilläggsinformation fås från kansliet. Hamnplats förutsätter HSS medlemskap. Hamnplatskontraktet innehåller klausuler som skall följas. Bland klausulerna nämns bland annat att hamnplatser får inte överlåtas till utomstående utan lov av föreningen, båten skall vara försäkrad samt besiktigad och att föreningen kan be ägaren att flytta båten. Flyttande av båten blir aktuellt till exempel i samband med större tävlingar eller under underhållsarbete i hamnen. Hamnen strävar efter att minimera behovet av fyttande och informerar båtägare i god tid om eventuella flytt blir aktuella. Användning av HSS-flaggan förutsätter att införa båten till föreningens båtregister och att båten besiktigas årligen. Observera att hamnplatsansökan inte ersätter införing till föreningens båtregister. Hamnplatskontraktet fortsätter automatiskt om medlemmen inte skriftligt sagt upp hamnplatsen senast 1.3.

Hamnplatsansökan

Hamnplatskarta 2023-05-31

Båtarnas upptagning och sjösättning

Föreningen ordnar på våren och hösten båtarnas lyft samt sjösättning på Skifferholmen och Skiffergrundet. Var god och reservera tillräckligt med hjälp för att sjösättningen skall gå så smidigt som möjligt.

Sjösättningningen på Skifferholmen sker fre 5. – lö 6.5.2023

Båtförvaring

HSS ordnar vinterförvaring på Skifferholmen och Skiffergrundet. Båten skall ha en hopfällbar båtbock eller stöttor som är lämpliga för båtens storlek. Även vinterförvaringstält och presenningar bör vara rätt storlek och lämpliga för vindförhållanden på holmen. Vinterförvaringsområdet tömms efter sjösättning.

Nattvakt

Det är i medlemmarnas som hyr hamnplats gemensamma intresse att hamnen är bevakad genom hela säsongen. Tidigt och sent på säsongen är det få båtar i hamnen men väderomständigheterna kan vara häftiga och en nattvakt behövs även då. Nattvaktandet i HSS hemhamn sköts av de medlemmar som hyr en hamnplats. Då du har en hamnplats på Skifferholmen, antingen hamnplats eller bojplats ingår en nattvaktstur.

Personer på över 70 år med hamnplats och som inte känner sig kapabla att sköta sin nattvaktstur kan kontakta kansliet. Medlemmarna har möjlighet att själv välja den nattvaktstur som passar bäst. Hamnen bör ha en nattvakt från medlet av maj till slutet av september.

Nattvakten börjar kl. 20.00 och slutar kl. 8.00. HSS flagga halas av nattvakten vid solnedgång men senast kl. 21.00 och hissas av nattvakten igen kl. 8.00. Kom gärna tidigare än 20.00 om det är hård vind. Under hösten hålls två nattvakter då höststormar kan behöva två personer i hamnen. Nattvaktens häfte där nattens händelser samt rundor antecknas finns i restaurangens tambur, på vänster sida om ytterdörren.

Båtägare med hamnplats ansvarar för att nattvaktsturen blir skött och ägaren är ska betala en avgift om han eller hon inte sköter sin tur. En båtägare med hamnplats som inte själv önskar sköta sin nattvaktstur kan meddela om detta då hen söker efter en hamnplats, till hamnplatsavgiften läggs då till en nattvaktsavsgift enligt rådande prislista. Båtägaren kan själv även ordna med en ställföreträdare.

Bokning av nattvaktstur görs genom att kontakta kansliet. Kansliet meddelar medlemmarna om deras nattvaktsturer. För dem som inte bokat tid, fördelar hamnkommittén de återstående nattvaktsturerna slumpmässigt.

Om du byter nattvaktstur med någon annan så ber vi att du meddelar ändringen till kansliet.

Nattvaktsturerna link nedan

NattvaktYövahti2023

Besiktning

Helsingfors Segelsällskap är en segelförening, som hör till SBF (Segling och Båtsport i Finland). Båtar, som är registrerade i segel- och båtföreningar under SBF skall besiktigas årligen.

GRUNDBESIKTNING

En båt grundbesiktigas då den införs i föreningens båtregister, då den byter ägare (också vidägarbyte inom sällskapet) eller registreringsförening och därefter vart femte år. Också efter en större skadereparation skall båten .  I samband med grundbesiktningen utfärdas ett båtcertifikat, som undertecknas av båtägaren, besiktigaren och sällskapets kommodor. Båtcertifikatet skall medföras i båten under färd.

SKROVBESIKTNING

Skrovbesiktning utförs som en del av grundbesiktningen vart femte år. Om en båt kommer till HSS under seglingssäsongen så att skrovbesiktning inte kan utföras, görs grundbesiktning och skrovet besiktigas efter att båten lyfts för vintern före följande seglingssäsong. Båtar, som vinterförvaras på Skifferholmen skrovbesiktigas av sällskapets besiktigare. Båtar, som vinterförvaras på andra varv, kan även besiktigas av besiktigare från andra föreningar tillhörande SBF. Många varv utför också skrovbesiktning av båtar, som vinterförvaras där. Man kan också anlita Finnboats besiktigare.

ÅRSBESIKTNING

När båten är skrov- och grundbesiktigad, besiktigas den årligen. Årsbesiktningen görs när båten har sjösatts, riggats och utrustats i enlighet med vald besiktningsklass. I samband med årsbesiktningen ges båten en besiktningsdekal som fästs på överbyggnadens babords sida i enlighet med SBF:s direktiv.

BESIKTNING PÅ ANNAN ORT

Ifall besiktningen blir gjord på annan ort bör Du absolut meddela HSS kansli, genom att skicka den vita delen av SPV-SBF:s besiktningsprotokoll eller en kopia av den till HSS kansli. Ifall HSS kansli inte får denna anmälan är båten obesiktigad enligt vårt båtregister och båtinnehavaren erhåller en extra faktura på 250 € på hösten. Blir båten obesiktigad detta år av någon giltig orsak bör Du anmäla där om till HSS kansli.

AVBRYTNING AV BESIKTNING

Om vid besiktningen uppdagas smärre brister (tomma eller saknade batterier i brandvarnare eller ficklampa, föråldat innehåll i förstahjälputrustningen m.m.), som lätt kan korrigeras genast efter besiktningen, görs en anmärkning i besiktningsprotokollet.

Om det under besiktningens gång visar sig vara uppenbart att de framkomna bristerna är allvarliga och många och att båten inte uppfyller besiktningskraven, kan besiktningen avbrytas. Besiktningen fortsätter, då bristerna har korrigerats. Besiktningen avbryts även om det visar sig att brister som upptäckts under en tidigare besiktning inte har korrigerats.

FÖLJANDE FÖRBEREDELSER ÄR NÖDVÄNDIGA INFÖR BESIKTNINGEN

Besiktaren bör ha obehindrad åtgång till de ställen i båten, som berörs av besiktningen. Skrovgenomföringarna är ofta placerade i förvaringsutrymmen. Dessa bör tömmas och ventilernas funktion ska säkras före besiktningen. Om kölbultarna är placerade under durkluckor, ska dessa vara lösgjorda. Ägaren bör också se till att det finns tillräckligt säkra trappor eller stegar från marken upp till däcket.

Före grund- och årsbesiktningen är det skäl att redan före besiktningen försäkra sig om var all besiktningsutrustning är placerad. Förutom att det gör besiktningen snabbare är det också en säkerhetsdetalj inför säsongens seglingar. Elutrustningen är det också skäl att testa före besiktningen, i synnerhet utrustning som befinner sig i / på masten är lättare att serva före båten är riggad.

Under besiktningen är båtens ägare eller hens representant alltid närvarande. Besiktarna på HSS granskar inte båtar utan att ägaren är närvarande.

Anmälning till besiktning görs i kansliet genom att anteckna sig och båten i besiktningslistan. Man kan också anmäla sig per telefon eller e-post till kansliet.

OBESIKTIGADE BÅTAR

Om en båt av giltig orsak (t.ex. reparation) inte sjösätts under seglingssäsongen och därför inte besiktigas, ska kansliet underrättas.

En obesiktigad båt får inte använda sällskapets akterflagga och den påförs en sanktionsavgift om 250 €.

VIKTIGA TIDPUNKTER 2023

Skrovbesiktningarna på Skifferholmen utförs fredagen den 21.4 kl.  15 – 18  och lördagen den 22.4 kl. 10 – 13.

Besiktningsdagarna är måndagar under tiden 15.5 – 3.7.2023 kl. 16-19 och onsdagar under tiden 31.5. – 28.6.2023 kl. 16-19.

Om grundbesiktning av båtar, som registreras i sällskapet efter 3.7.2023 och om försenade årsbesiktningar ska ägarna kontakta sällskapets besiktigare (kontaktuppgifter nedan)

Nyttiga länkar:

SBF besiktningsinformation

SBF besiktningsklassernas fordringar

SBF besiktningsregler 2020,  på finska sidan finns 2021 besiktningsregler

Finnboats båtbesiktare

SBF besiktningsinfo 1-2023

 

 

ATT OBSERVERA OCH MINNESLISTA INFÖR BESIKTNINGEN

Var på plats i god tid inför besiktningen

 • kom ihåg båtens dokument (också nycklarna till båten)
 • försäkra dig om att du vet var allt finns och hur allt fungerar
 • kom ihåg att bokad besiktningstid är riktgivande, ibland hinner besiktarna inte till alla båtar på önskad tid, minst trängsel har vi i början på säsongen

 

HSS besiktningsmän 2023 är:

Peter Rosenblad (691) peter@rosenblad.nu 0400425108

Olli Peltomaa (5405) olber@hotmail.com 0405843565

Tommi Tikanoja (5425) tommi.tikanoja@welho.com 0400500706

Johan Storgårds (5494) johan@storgards.com 0405100052

Torsti Hyvönen (5862) torsti.hyvonen@gmail.com 0405847912

Samir Hiltunen (6215) samir@helsinkisailing.com 0401862332

För mera uppgifter om besiktningen kontakta:

Samir Hiltunen (6215) samir@helsinkisailing.com 0401862332

Formulär

Jäsenhakemus – liity jäseneksi HSS:n iloiseen joukkoon

Venepaikkahakemus – hae venepaikkaa Liuskasta

Venerekisteri-ilmoitus – HSS:n venepaikka ja lipun käyttäminen edellyttää venee rekisteröimistä

HSS Gästhamn

HSS Gästhamn

HSS erbjuder gästplatser i sin hamn på Skiffergrundet genom hela sommaren med full service. Gästplatserna är belägna vid en betongpontonbrygga med bojförtöjning. Alla gästplatser är försedda med både el och vatten.

Gästhamnsinfo:

 • Gästplatser finns på norra sidan av nordligaste betongpontonbryggan
 • Gästplatserna E1-E23 är försedda med Guest-skylt
 • Djup på gästplatser 3-4 meter

Service i gästhamnen:

 • El och vatten
 • Dusch- samt tvättmöjligheter
 • Tvättmaskin och torktumlare
 • Bastu kan bokas separat
 • Förbindelsefärja till fastlandet
 • Servicestation SeaPoint
  • Septitömning
 • Restaurangerna HSS Restaurant och Skiffer

Gästhamnsavgift:

 • 40 EUR/dygn eller 200 EUR/vecka + 20 EUR/följande dygn
 • Reservering och hamnsavgift via satamapapaikka.com eller HSS kansliet då det är öppet

HSS idkar gästhamnsverksamhet för att finansiera sällskapets verksamhet. Kom ihåg att meddela kansliet om din hamnplats är ledig under en längre tid än tre dagar så att den kan utnyttjas i gästhamnverksamheten.

HSS uthamnar

HSS medlemmarn har tillgång till uthamnarna Andö och Getören. Båda hamnar har en egen värd.

Andö i Ingå skärgård.

Andö är beläget i Ingå, söderom Barösunds farled (Olympiafaret) och väster om farleden från Bågaskär, halvägs mellan Helsingfors och Hangö.

Du kan förtöja vid bryggan, bojarna eller ringbultarna i klipporna. Det finns en bastu och seglarstuga på holmen där man kan tillreda mat. Utegrillen är på holmens norra klippor. Andö är mycket skyddad vid den yttre skärgårdens rand.

Getören i Borgå skärgård

Getören befinner sig i Onas, i Borgå skärgård, öster om Helsingfors och Sibbofjärden. Holmen är helt i HSS ägo. Getören har bastu och seglarstuga med grill- och kokmöjlighet. Du kan välja mellan två bojförsedda bryggor, den ena i väst och den andra vid holmens östra strand.

Tag vara på uthamnarna!

Uthamnarna fungerar enligt självbetjäningsprincip. Alla tar med sig avfallen från holmen och ser till att bastun är städad och försedd med minst lika mycket huggen ved som vid ankomsten. Hjälp till med anläggande båtars förtöjning.

Alla bör göra en anteckning i gästboken där också bastu-turerna reserveras. Du kommer in i bastun och seglarsugan med egen nyckel som du får köpa i kansliet. Bastun faktureras i slutet av säsongen enligt gängse pris.